RMB gaat onderzoek doen naar het subsidiebeleid in Dongen, Goirle, Hilvarenbeek en Loon op Zand

Dit onderzoek richt zich op de directe subsidieverstrekking door gemeenten. Het gaat daarbij om de grotere subsidieregelingen binnen de beleidsvelden zorg en welzijn, onderwijs en sport.

De RMB wil nagaan of gemeenten eisen stellen aan de resultaten die met subsidies bereikt moeten worden, bijvoorbeeld in de vorm van een programma van eisen dat past in het beleid van de gemeenten. Dit programma van eisen zou een rol moeten spelen in de verstrekking van subsidies. Dit onderzoekvoorstel bekijkt of en, zo ja hoe, de gemeenten de effecten van verstrekte subsidies inschatten en daarover rapporteren aan de raad.

Een volgend doel is na te gaan of de gemeente ook daadwerkelijk nagaat of deze resultaten bereikt worden, bijvoorbeeld door informatie over deze resultaten van de gesubsidieerde instellingen te vragen. Daarbij gaan we ook na op welke wijze de gemeente feedback geeft aan de instellingen over de bereikte resultaten en deze resultaten meeweegt bij nieuwe, subsidierondes.

Tenslotte zal de RMB nagaan welke informatie over deze zaken de raad bereikt.

Het onderzoekvoorstel volgt hieronder: