Project Description

Is de aansluiting te maken?

Een onderzoek naar de mate waarin raadsleden een herleidbare koppeling kunnen maken tussen gemeentelijke ambities en financiƫn

De rekenkamercommissie in Midden-Brabant (RMB) concludeert dat het in de praktijk voor raadsleden lastig is om grip te krijgen op de aansluiting tussen enerzijds de gemeentelijke begroting en jaarverslag (de zogenaamde P&C-documenten) en anderzijds de beleidsnota’s die – voorafgaand aan de P&C-documenten – beleidsdoelen vastleggen. In de P&C-stukken blijken de beleidsterreinen vaak op een andere manier en/of een ander niveau gepresenteerd te worden dan in de beleidsnota’s.

De onderliggende vraag van dit onderzoek is of de gemeenteraad voldoende informatie krijgt aangereikt om zijn primaire taak in de lokale democratie, namelijk het sturen van beleid en het controleren van beleidsresultaten, te kunnen waarmaken. Voor de raad is de programmabegroting een belangrijk stuurmiddel, terwijl voor de controlefunctie de jaarrekening een belangrijk document is.

De RMB concludeert dat de aansluiting tussen beleidsnota’s en P&C-documenten veelal niet op orde is, en dat de P&C-documenten op zichzelf te weinig leesbaar zijn.

Onder deze conclusies liggen een aantal deelconclusies, zoals dat beleidsdoelen niet altijd specifiek en meetbaar zijn geformuleerd. Daaruit volgt al direct dat de resultaten van beleid moeilijk waarneembaar zijn. Dat laatste komt ook omdat in de P&C-documenten diverse gemeentelijke taken en/of beleidsactiviteiten worden samengenomen, waardoor het zicht op afzonderlijke beleidsterreinen verloren gaat.

De RMB doet aanbevelingen om de gesignaleerde tekortkomingen te verhelpen. Zo zouden heldere doelstellingen moeten worden geformuleerd, die in meetbare beleidsindicatoren kunnen worden vertaald. Ook zou er in de jaarstukken duidelijk vermeld moeten worden wat de kosten waren van de uitgevoerde activiteiten. Het is overigens niet noodzakelijk om alle informatie over alle gemeentelijke taken in de programmabegrotingen en jaarstukken op te nemen. De gemeentebesturen kunnen ervoor kiezen om digitale links op te nemen in de webversie van de P&C-documenten, zodat raadsleden de diepere informatie over de gemeentelijke taken en activiteiten meteen voorhanden hebben.

Overige documenten bij dit onderzoek:

Terug naar alle onderzoeken